Kategória: Helyi hírek

Aktívan a tudásért! – Tájékoztató képzésekről

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság tájékoztatta Hivatalunkat, hogy alapkompetencia-fejlesztő, felzárkóztató általános iskolai képzések (5-8. évfolyamra) indulnak, várhatóan novembertől Cibakházán.

A képzés ingyenes, melynek időtartamára megélhetési támogatást kapnak.

A képzéssel kapcsolatosan 2017.10.26. napon 10.00 órakor lesz tájékoztató a Cibakházi Művelődési Házban.

 Bővebb tájékoztatást a melléklet tartalmaz.

 

 

 

 

Pályázat – Nagyközségi Művelődési Ház vezetői beosztás ellátására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki Cibakháza Nagyközségi Művelődési Ház vezetői beosztás ellátására

A munkavégzés helye:
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Művelődési Ház
5462 Cibakháza, Czibak Imre tér 43. sz.

 A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízássál járó lényeges feladatok: Az intézmény színvonalas szakmai munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése. Költségvetés készítése, az intézmény pénzügyi-számviteli, gazdasági, műszaki tevékenységének szervezése, irányítása, ellenőrzése. A fenntartó felügyelete és ellenőrzése mellett önállóan vezeti és képviseli a költségvetési szervet. Gyakorolja az intézményben a foglalkoztatottak tekintetében a munkáltatói jogkört. Felelős a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő jogszabályok alapján ellátandó feladatok, adatszolgáltatások teljesítéséért. Az intézményvezető felelős az intézmény alapító okiratában, belső szabályzataiban foglaltaknak megfelelő ellátásáért, valamint a szervezet számára jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséért. Az intézményi gazdálkodás törvényességének, a hatékony és eredményes feladatellátás megvalósításának folyamatos ellenőrzése. Felel az intézmény vagyonkezelésébe adott vagyon rendeltetésszerű használatáért és hasznosításáért, együttműködik a költségvetési szervet érintő önkormányzati döntések meghozatalában. Felel a költségvetési szervben folyó szakmai munkáért és a költségvetés végrehajtásáért. Közreműködik a szerződések előkészítésében, megkötésében, valamint a vagyoni jogot vagy kötelezettséget érintő egyéb megállapodások előkészítésében. Pályázatok figyelése, a pályázatok elkészítése, az elszámolás lebonyolítása. Külső szervezetek számára készített adatszolgáltatások szervezése, ellenőrzése, bevallások, statisztikai jelentések készíttetése. Kapcsolattartás a fenntartóval, társintézményekkel, egyéb szakhatóságokkal.

A megbízás időtartama: 5 év (2018.01.01 – 2022.12.31.)

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős

Az álláshely betöltésének ideje: 2018. január 01.

Pályázati feltételek:

 • Képesítés és egyéb feltételek 150/1992.(XI.20.) kormányrendelet 6/A.§ (1) és 6/G (1) bekezdésében meghatározottak szerint.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Hasonló területen intézményvezetői munkakörben szerzett tapasztalat.
 • Kiváló kapcsolatteremtő, kommunikációs és irányító készség, számítógép felhasználó szintű ismerete, helyismeret,szakma iránti elkötelezettség.

 A pályázathoz csatolni kell:

 • Az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okmányok hitelesített másolatát.
 • Büntetlen előéletet igazoló, 30 napnál nemrégebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, (amely igazolja, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé).
 • Szakmai önéletrajzot (amely tartalmazza a szakmai gyakorlat meglétét is).
 • Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program.
 • Nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálását nyílt, vagy zárt ülésen kéri-e.
 • Nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

Bérezés: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. és a 150/1992. (XI. 20.) kormányrendeletben foglaltak szerint.

A pályázat megjelenése a Belügyminisztérium „KÖZIGÁLLÁS” portálján: 2017.10.01.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017.10.31.

A pályázat elbírálásának menete: A pályázókat Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának bizottsága hallgatja meg és Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017.11.30.

A pályázat benyújtásának módja: 2 példányban

 • személyesen Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Polgármesterénél (5462 Cibakháza, Szabadság tér 5. sz.) munkaidőben,
 • postai úton: Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Polgármesterének címezve (5462 Cibakháza, Szabadság tér 5. sz.),
 • A pályázattal kapcsolatos további információt ad: a Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális-, Munkaügyi-, Hatósági-, és Önkormányzati Irodán Filóné Barta Szilvia az 56/477-001/8 melléken.

 

Támogatás kérése András Atya írásainak kiadásához

Áldott emlékű Szarvas András Atya megszívlelendő gondolatait közel húsz éven át olvashattuk a Cibaki Hírek helyi újság hasábjain.

Vértanú halálát követően, írásait kettős céllal gyűjtöttük csokorba:

Egyrészt, maradandóvá akartuk tenni tanításait az utókor számára, másrészt, terveinkben szerepel 2018-ban, az írásainak könyvben történő megjelenítése. A jelenleg rendelkezésre álló önerő kevésnek bizonyul a könyv kiadásához, ezért szeretnénk kérni jó szándékú adakozók segítségét a megvalósításhoz.

Az Atya írásait magába foglaló könyv árát 3000 Ft-ban határoztuk meg. A könyvre, támogatás címén, elő is lehet fizetni. A könyv kiadására a pénzbeli adomány gyűjtését önköltségesre tervezzük. Amennyiben, e nemes cél érdekében, az önköltséget meghaladó összeg gyűlik össze, azt a cibakházi Római Katolikus Templom javára ajánljuk.

A hozzájárulást, melyet ezúton is köszönünk, a következő számlaszámra lehet utalni:

OTP Bank Nyrt.
11745042 – 16838189 – 00000000

Közlemény rovatba kérjük beírni a következő megjegyzéseket: András Atya, amennyiben könyv előfizetés is: „András Atya+könyv előfizetés”

 

Értesítés veszettség elleni kötelező védőoltásról

Értesítjük a Tisztelt kutyatulajdonosokat és kutyatartókat, hogy Cibakházán a
kutyák veszettség elleni kötelező védőoltása
az alábbi helyeken és időpontokban lesz:

Mázsaház:
2017.09.25. ( hétfő )
de: 10.00 – 12.00 óráig
du: 15.00 – 17.00 óráig 

2017.09.26. ( kedd )
de: 10.00 – 12.00 óráig

Bátorszőlői kör:
2017. 09. 26. ( kedd )
du: 15.00 –16.00 óráig

Pótoltás: a Polgármesteri Hivatal udvarán:
09.30. (szombat)
de:  9.00 – 11.00 óráig

 A 164/2008.(XII.20.)FVM rendelet 4.§-a szerint

minden három hónaposnál idősebb eb  oltása kötelező!
Ennek elmulasztása szabálysértésnek minősül.

A 81/2002.(IX.4.)FVM rendelet alapján az oltással egy időben a kutyák féregtelenítését is el kell végezni.

Az oltás díja :   3.500.-Ft kutyánként
a féregtelenítő tabletta ára 100.-ft / db (10 kg/db)

A 41/2010(II.26.) Korm. rendelet 17 § 10-12 bekezdése szerint: minden 4 hónaposnál  idősebb kutya mikrochippel történő megjelölése kötelező!

A chipezés díja állatorvosi rendelőben: 3500.-Ft kutyánként
egyéb helyen történő chipezés 4.000.-ft kutyánként. Kérem, hogy az oltási könyvet hozzák magukkal. Új kisállat-egészségügyi könyv költsége: 200.- Ft.

Az állat tartási helyén, a tulajdonos kérésére történő oltás során, kiszállási díj számolható fel.

Dr.Tátrai József  állatorvos
T: 06-30-995-56-13

Dr. Balogh István állatorvos
T: 06-30-938-61-84    

Cibakháza, 2017. szeptember 11.

Török István
jegyző

Mikor kezdődik a szennyvízcsatorna hálózat építése Cibakházán?

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel konzorciumi együttműködési megállapodást kötött a Közép- és Kelet-Magyarországi szennyvíz-elvezetési és -kezelési fejlesztés 2. című projekt megvalósítására további két település (Bácsbokod és Tiszakécske) bevonásával.

A lakosság részéről az önkormányzat felé egyre gyakrabban teszik fel kérdést, hogy mikor kezdődik a szennyvízcsatorna hálózat építése.

A nagymértékű lakossági érdeklődésre való tekintettel írásban megkerestem az ügyben illetékes NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. projektmenedzserét, hogy adjon tájékoztatást Cibakháza szennyvízcsatorna hálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése, korszerűsítése tárgyú pályázat jelenlegi állásáról.

A NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. projektmenedzsere Molnár Zoltán az alábbi tájékoztatást küldte:

 „Tisztelt Polgármester Úr!

Elektronikus úton érkezett megkeresése alapján, a KEHOP-2.2.1-15-2015-00009 azonosító számú, „KKMO-2 Közép- és Kelet-Magyarországi szennyvíz-elvezetési és -kezelési fejlesztés 2.” tárgyú projekt előrehaladásával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:

 Ezzel párhuzamosan megtörtént a „Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.1-15-2015-00009 azonosító számú projekt keretében, Bácsbokod, Cibakháza, Tiszakécske településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep illetőleg csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátásra vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” tárgyban kiírt kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánlatok bontása. A nyertes ajánlattevő a Magyar Vakond Kft. lett, nettó 4.423.094.127,- Ft legalacsonyabb összegű ajánlattal.

 Ez alapján az ajánlati ár meghaladta a tervezett építési költséget. Az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II.1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 35/2017. (II.24.) Korm. rendelet alapján kértük az Irányító Hatóságot tegyék lehetővé számunkra, hogy a vonatkozó Támogatási Szerződés módosításával megemeljük a projekt támogatását és összköltségét a megfelelő szintre. Ennek megfelelően a beérkezett legalacsonyabb összegű árajánlat szerinti költségtábla elfogadását javasoltuk, melyről a Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló kormány határozatban születik majd döntés.

Tevékenység Új elszámolható költség (Ft) Támogatási arány (%) Új támogatási összeg (Ft)
Előkészítés, tervezés 167.335.451 92,374060 154.574.550
Építés 4.423.094.127 92,374060 4.085.791.623
Projekt- menedzsment 37.148.412 92,374060 34.315.496
FIDIC mérnök 131.857.989 92,374060 121.802.578
Közbeszerzés 33.467.031 92,374060 30.914.855
Általános rezsi 22.757.586 92,374060 21.022.106
PR 24.199.255 92,374060 22.353.834
Összköltségek 4.839.859.851 92,374060 4.470.775.043


A projekt tekintetében az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. által lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárást követően, a (feltételes hatályú) kivitelezési szerződés 2017. június 9-én aláírásra került az érintett önkormányzatokkal és kivitelezővel. A szerződésben foglalt hatályba léptető záradék értelmében az építési munkák megvalósítására vonatkozó vállalkozási szerződés a fedezet támogatási szerződés szerinti rendelkezésre állásakor lép hatályba (KEHOP Éves Fejlesztési Keretét meghatározó kormány határozat által).

Amint megjelenik a támogatást tartalmazó kormányhatározat a kivitelezési szerződés hatályba lép és a kivitelező Magyar Vakond Kft. megkezdheti a szerződésben foglalt feladatainak teljesítését. A vállalkozási szerződés alapján a Vállalkozó köteles a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez szükséges terveket és a létesítményeket teljes körűen műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelő minőségben, határidőben egy szakvállalat gondosságával elkészíteni.

A kivitelezésre vonatkozó munkaterület átadás-átvételi eljárásra, valamint a nyilvános „alapcsőletételi ünnepségre” várhatóan 2017. 10-11. hónapjában kerülhet sor. Ennek részleteiről természetesen tájékoztatni fogom Önöket. Ezzel egyidőben, valamint a projekt megvalósítása során végig, a „Tájékoztatás és nyilvánosság” kötelező projektelem keretében lehetőség nyílik a lakosság széleskörű informálására is.

Kérdés, észrevétel esetén a molnar.zoltan@nfp.hu e-mail címen keressenek bátran, állok szíves rendelkezésükre.”

Tehát a Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló kormány határozatot meg kell várnunk.

Cibakháza, 2017. augusztus 10.

Hegyes Zoltán
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat

Pályázat – Óvodapedagógus munkakör betöltésére

A”Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet

Cibakházi Napsugár Óvoda
óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2017.09.01.-2018.08.31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5462 Cibakháza, Czibak Imre tér 18.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Óvodapedagógusi feladatok ellátása homogén illetve részben osztott csoportban a Pedagógiai Programban meghatározottak alapján.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus,

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget igazoló oklevél másolata vagy a tanulmányok befejezéséről szóló igazolás (abszolutórium) másolata, szakmai önéletrajz
 •  motivációs levél
 • büntetlen előélet, nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt illetve nem áll foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, ezek igazolása érvényes erkölcsi bizonyítvány által
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően 2017.09.01.nappal tölthető be.

A határidőre benyújtott pályázatok áttekintése után, az óvodavezetői feladatok ellátására kijelölt óvodavezető-helyettese értesíti a pályázókat a pályázata elbírálásának eredményéről. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója az eljárás során fenntartja.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gyólai Lászlóné óvodavezetői feladatok ellátására kijelölt óvodavezető-helyettes nyújt, a 06-56/477-053-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Gyólai Lászlóné óvodavezetői feladatok ellátására kijelölt óvodavezető-helyettes részére a cibakovi@gmail.com e-mail címen keresztül vagy személyesen a Cibakházi Napsugár Óvodában.

 A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 30.