Kategória: Helyi hírek

Felhívás saját tulajdonú ingatlanok és előtte lévő közterületi rész ápolási munkálatainak elvégzésére.

Tisztelt ingatlan tulajdonosok, bérlők!

A törvényi előírásokat, valamint Cibakháza Nagyközség Képviselő-testületének „a közösségi együttélés szabályairól” szóló 7/2013 (III.14.) rendeletének betartását Cibakháza közigazgatási területén március hónaptól a közterület-felügyelet folyamatosan fogja végezni.

Ezzel kapcsolatban tájékoztatom a lakosságot, hogy:

A fás szárú növény tulajdonosának törvénnyel rendelt feladata a növényzet ápolása, gondozása, valamint a szomszédos telekingatlanra, valamint a közterületre kinyúló ágak-bokrok levágása, nyesése. Jogszabályi előírások alapján az ingatlan területén található fás szárú növényeknek az ingatlanról a közterületre kihajló ágai tekintetében az út –és a járda űrszelvény közlekedésbiztonsági gallyazása az ingatlan tulajdonosának, használójának, bérlőjének kötelessége.

A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986 (II.21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 6. §-a alapján:

„Ha a jogszabály másképpen nem rendelkezik, a tulajdonos köteles gondoskodni

 1. az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület):
 2. a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá
 3. tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.”

Cibakháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk. (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § a-ban és a 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján alkotta meg helyi önkormányzati rendeletben a „közösségi együttélés szabályait magába foglaló magatartási szabályokat.

A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegésével, megsértésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása a közterület-felügyelő kezdeményezésére a jegyző hatáskörébe tartozik. A közterület-felügyelő egyes magatartások esetén a jegyző által felhatalmazva: A helyszíni bírság kiszabásáról szóló 2004. évi CXL. törvény 94/A. § (4) bekezdése alapján 50.000, Ft, helyszíni bírságot szabhat ki, valamint közigazgatási eljárás keretében, amit a jegyző folytat le, a bírság összege 150.000, Ft, is lehet a jogsértés súlyának mértékétől függően.

Sokakban felmerül a kérdés, hogy miért kell a közterületet a magántulajdonban lévő ingatlanok előtt gondozni, hiszen benne van a nevében, hogy „közterület”? Miért nem az önkormányzat végzi el a karbantartási és gondozási ápolási feladatokat? A közterület mai fogalma régen a közösség által használt, ezért a közösség által közösen rendben tartott területeket jelentette, amelyet leginkább a szokásjog alapján használtak, és tartottak rendben. A közterület mai jogi fogalom, amelynek használati rendjét helyi rendeletben szabályozza a törvény, vagy helyi rendelet. Jó régen tehát természetes emberi logika és viselkedés alapján működött a rendszer, habár erre utaló egyértelmű szabályozás már szerepelt a római jogban is! A mai szabályok kialakításának nagyon egyszerű okai vannak. Azt ugyanis a világon sehol sem lehet költséghatékonyan megvalósítani, hogy egy adott terület, település teljes közösségi célokat szolgáló közterületeit egy időben, egyforma minőségben takarítani, gondozni, havat lapátolni, síkosság mentesíteni, kaszálni stb. lehessen. A költséghatékonyság alatt itt azt kell érteni, hogy ennek megvalósítására olyan emberi létszámot és technikát kellene állandóan biztosítani, aminek finanszírozása lehetetlen. Ezért alakult úgy a történelem folyamán a törvények és szabályok megalkotása, hogy ezt a nagy mennyiségű, magántulajdonok előtt lévő közterületet a tulajdonosnak kell gondozni.

A helyi közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2013. (III. 14.) számú rendelet 25. § (1) bekezdés egyes pontjaira szeretném ezúton felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy a jövőben még tájékozottabban, jogkövető magatartást tanúsítva, mire kell ügyelnie mindenkinek a lakókörnyezetében.

§ (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait megszegi aki:

a) az általa használt, illetve tulajdonát képező ingatlant nem műveli meg, nem tartja rendben, gyomtól, gaztól, nem tisztítja meg,

b) az önkormányzat által korábban fenntartott szeméttelepen mérgező, robbanó, sugárzó fertőzést keltő anyagot helyez el,

c) szemetet felhalmoz,

d) szemétgyűjtő edénybe mérgező, robbanó, folyékony vagy a szolgáltatást végző dolgozó testi épségét vagy a gépjárművet veszélyeztető anyagot helyez el,

e) a szemétgyűjtő edény és környékének tisztántartásáról, fertőtlenítéséről nem gondoskodik,

f) az ingatlan és az ingatlana előtti járda, az ingatlan előtti gyalogút tisztántartásáról, hó eltakarításáról, síkosság mentesítéséről nem gondoskodik,

g) az ingatlan előtti árkot, folyókákat, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja, vagy a csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztosítja,

h) beépített, illetve beépítetlen ingatlan előtti járdán, illetve mellette nőtt gazt nem irtja, a kinyúló ágak és bokrok nyeséséről nem gondoskodik,

i) az ingatlanán keletkezett csapadékvizet nem a saját területén helyezi el, illetve azt bejelentés nélkül a kiépített csapadékcsatornába vezeti,

j) a járdáról a gyalogútról letakarított havat a gyalogos- illetve járműközlekedést akadályozó módon rakja le. Havat útkereszteződésben, úttorkolatban, kapubejárat elé, tömegközlekedésre szolgáló járműmegállóhelynél, a közüzemi szolgáltatási, felszerelési tárgyra, közérdekű létesítményre, illetve parkosított területre rakja,

k) gépkocsit tiltott helyen és módon mos,

l) szennyvizet, eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot a csapadékvíz- lefolyó utcai aknába, illetőleg a csapadékelvezető árokba vezet, vagy kiönt,

m) közkifolyót nem a háztartási vízszükséglet kielégítésének céljára engedély, illetve hozzájárulás nélkül igénybe vesz,

n) az idejét múlt hirdetményt vagy plakátot nem távolítja el,

o) építményeket, kerítéseket, élő fákat bármilyen felirattal megrongál,

p) közterületen és kirándulóhelyen elhelyezett és általa beszennyezett felszerelési és berendezési tárgyakat nem tisztítja meg,

q) a gondozott zöldterületre ráhajt, vagy azon parkol,

r) közútra, útpadkára salakot vagy építési törmeléket engedély nélkül szállít vagy elhelyez,

s) vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépet, gépjárművet közterületen tárol, illetve tartósan parkoltat,

t) alkalmi jelleggel igénybe vett közterületen és környékén keletkezett hulladékot nem gyűjti össze és elszállításáról nem gondoskodik,

u) a településen lévő tavakba, holt ágba, élő vízfolyásokba, belvízelvezető árokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezet, partjait szemét vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezi,

v) rothadó bűzös szemét, hulladék elszállításáról, megsemmisítéséről haladéktalanul nem gondoskodik,

w) avar és kerti hulladékok nyílt téren történő égetését nem a rendeletben foglaltak szerint végzi.

Ezúton kérek mindenkit, hogy a 2017.évben történő folyamatos ellenőrzések alkalmával, illetve ellenőrzés nélkül is mindenki figyeljen oda a saját ingatlanainak és a település közterületeinek tisztaságára, rendezettségére, hogy ne jogi úton történjen a rendeletekben előírt kötelezettség kikényszerítése, mert sajnos sok esetben a mulasztás bírsággal jár, holott nem ez a cél, hanem egy élhetőbb tisztább, rendezettebb településkép elérése.

Cibakháza 2017.február.6.

Tőgyi János
közterület-felügyelő

Fenyőfa begyűjtés lakossági tájékoztató

Az Inno-Szolnok Nonprofit Kft. január hónapban két alkalommal, a 3. és a 4. héten díjmentes fenyőfa begyűjtést szervez.

A fenyőfákat az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kihelyezni a megszokott gyűjtési napokon reggel 7 óráig, és az elszállítás időpontjáig az ingatlan előtt kint hagyni oly módon, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és kézi erővel mozgatható legyen.

Kérjük a kidobásra ítélt karácsonyfát minden díszítő elemtől szíveskedjenek megszabadítani, mert a későbbi hasznosítást, valamint a begyűjtést akadályozza az idegen anyag.

Fentiekkel kapcsolatban bízunk szíves együttműködésükben!

Tisztelettel:

Bolyós Zita
ügyvezető

Inno-Szolnok Nonprfit Kft.

Pályázati felhívás – Területi Közigazgatási Ösztöndíj

Pályázati felhívás
A
Miniszterelnökség

a Területi Közigazgatási Ösztöndíjról és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 377/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. § a) pontja alapján pályázatot hirdet a 2017. évi

Területi Közigazgatási Ösztöndíjra

a területi közigazgatási életpálya iránt elhivatott, felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatalok részére.

A Területi Közigazgatási Ösztöndíj a Kormány által alapított ösztöndíj, melynek célja a megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező, a területi közigazgatás iránt elkötelezett szakember-utánpótlás biztosítása. A Területi Közigazgatási Ösztöndíjprogram (a továbbiakban: TKÖ Program) keretében a felvételt nyert ösztöndíjasok 12 hónapos szakmai gyakorlaton vesznek részt a Magyarországon a fővárosi vagy egy megyei kormányhivatalnál (a továbbiakban: kormányhivatal) töltenek, teljes munkaidőben. A gyakorlati helyeket a Miniszterelnökség ajánlja fel az ösztöndíjasoknak a kiválasztási folyamat eredménye és a befogadó intézmények igényeinek megfelelően. A résztvevők szakmai fejlődését a program teljes időtartamában mentorok segítik.

A program eredményes teljesítése esetén az ösztöndíjas számára lehetőség nyílik a tisztviselői karrier megkezdésére.

A TKÖ Program várható időtartama: 2017. április 17. – 2018. április 17.

Pályázati feltételek:

 • a pályázat benyújtásakor be nem töltött 35. életév;
 • magyar állampolgárság;
 • felsőfokú iskolai végzettség* (BA/BSc, MA/MSc, illetve hagyományos 5 éves egyetemi vagy 3-4 éves főiskolai képzésben szerzett oklevél);
 • a pályázat benyújtásának időpontjában kormányzati szolgálati, közszolgálati, állami szolgálati jogviszony nem áll fenn;
 • az ösztöndíjprogramban történő sikeres részvétel esetén vállalja a területi közigazgatásban történő munkavégzést.

* Külföldön szerzett diploma esetén a pályázó vállalja, hogy 2017. április 16-ig honosítja azt a Magyar Ekvivalencia és Információs Központnál.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • idegen nyelvből meglévő B2 vagy magasabb szintű komplex nyelvvizsga;

A részvétellel kapcsolatos egyéb információk:

 • Az ösztöndíjas az ösztöndíjas jogviszonyt létrehozó szerződés időtartama alatt munkaviszonyban, állami vezetői szolgálati, kormányzati szolgálati, közszolgálati, állami szolgálati, közalkalmazotti, bírói szolgálati, igazságügyi alkalmazotti szolgálati, ügyészi szolgálati, valamint hivatásos szolgálati jogviszonyban nem állhat.
 • Az ösztöndíjas jogviszonyt az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény (a továbbiakban: Áttv.) 3. § (1) bekezdés, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 47. §-a, a Területi Közigazgatási Ösztöndíjról és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 377/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TKÖ Korm. rendelet) szabályozza.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Pályázókat, hogy a tizenkét hónapos szakmai gyakorlat sikeres befejezését követően, valamint a TKÖ Korm. rendelet 15. §-ában és 16. §-ában nevesített feltételek fennállása esetén állami tisztviselői kinevezésre az Áttv. 5. §-ában meghatározott feltételek fennállása esetén kerülhet sor. A feltételek fennállását a kinevezést megelőzően a megfelelő dokumentumokkal (pl. erkölcsi bizonyítvány) igazolni kell.

Az ösztöndíj összege: havi 130 000 Ft adómentes jövedelem.

Az ösztöndíj havi összegéről szóló közlemény az ösztöndíjas szerződések megkötése előtt a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben kerül közzétételre.

Az ösztöndíjon felül a Miniszterelnökség a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítést nem téríti meg az ösztöndíjas részére.

A pályázat benyújtásának módja:

Pályázni elektronikus formában, a www.osztondijprogram.kormany.hu oldalon meghatározott módon, az alábbi dokumentumok feltöltésével lehet:

 • magyar nyelvű önéletrajz (formátum: doc, .docx, pdf; az ajánlott minta az oldalról letölthető;
 • végzettséget igazoló okirat másolata.

Fontos! Csak a megfelelően feltöltött pályázati anyagot tudjuk elfogadni, hiánypótlásra a jelentkezési határidő lejártát követően nincs lehetőség!

Pályázati időszak: 2016. december 22. – 2017. január 22.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2017. január 22. (vasárnap) 24:00 óra

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok alapján formai szűrésen megfelelt pályázók komplex kiválasztási eljáráson vesznek részt. A kiválasztási eljárás első fordulójának részét képezi egy online kompetencia teszt, valamint egy online feladatsor, mely a jelentkezők TKÖ Programmal kapcsolatos gyakorlati tájékozottságát méri. Az első forduló, melyben minden formailag helyes pályázatot benyújtó pályázó részt vehet, várhatóan 2017. január 23-24. között kerül lebonyolításra. Az első fordulóban megfelelt jelentkezőt az általa első helyen megjelölt kormányhivatal meghallgatja. A kormányhivatal a felvételre javasolt ösztöndíjasok személyét illetően javaslatot tesz a Miniszterelnökség részére, mely szükség esetén harmadik körös meghallgatást is lefolytathat.

Az eredmények összesítését követően a Program Irányító Bizottság javaslatot tesz a nyertes pályázók személyére, amely alapján a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter dönt az ösztöndíjak odaítéléséről.

A Program megvalósításának fedezete a Miniszterelnökség 2017. évi költségvetésében rendelkezésre áll 111 126 600 Ft-ig.

A programba felvehető ösztöndíjasok száma: 50 fő

A pályázat elbírálásának végső határideje: 2017. április 1.

Kapcsolat és további információ: Miniszterelnökség Kormányhivatali Képzési Osztály Kapcsolattartás: az alábbi honlap „Kapcsolat” menüpontja segítségével: www.osztondijprogram.kormany.hu

> PÁLYÁZATI FELHÍVÁS LETÖLTÉSE (PDF) <

Baromfi csak zártan tartható!

Az Országos Főállatorvos 5/2016. számú határozata alapján valamennyi Jász-Nagykun-Szolnok megyei településen (köztük Cibakházán is)

baromfi csak zártan tartható,

vagy amennyiben ez nem megoldható, a kifutót megfelelő erősségű madárhálóval kell védeni. A madárhálóval a lefedett résznek, amelyre a baromfi kiengedhető, legalább az állattartó épület alapterületével megegyező nagyságúnak kell lennie.

A leírt feltételek visszavonásig, illetve új feltételrendszer kihirdetéséig maradnak hatályban.

Csoportos beszedési megbízás megkötése – Inno-Szolnok Nonprofit Kft.

Tisztelt Ügyfelünk!

Amennyiben új csoportos beszedési megbízás megkötését szeretné igényelni – mert például a számlás fizetési mód már nem megfelelő, a következőképp teheti meg.

Az ügyeit intéző, számlavezető, vagy egyéb módon kiválasztott bankjánál kéri a csoportos beszedési megbízás megkötését.

Ehhez a banki szolgáltatás aktiválásának szokásos módján túl, ahogy eddig is, most is szükséges a megerősítés, amelyet  kérjük elküldeni szíveskedjék az NHKV Zrt. elektronikus címére, vagy postai címére. NHKV Zrt. 1255 Budapest, Pf. 15 vagy ugyfelszolgalat@nhkv.hu

A tájékoztatás kötelező elemei:
– Ingatlanhasználó neve
– Ingatlanhasználó Vevő (fizető) azonosítója (Számla 3. oldal teteje)
– Ingatlanhasználó bankszámlaszáma
– Közszolgáltató neve
– Közszolgáltató UGIRO azonosítója (Megtalálható az NHKV honlapján, és a Számla 2. oldalán)

A csoportos beszedési megbízás megadásakor a Felhasználó/Vevő azonosítóban szereplő „ / ” jelet szíveskedjenek figyelmen kívül hagyni.

A tájékoztatás megérkezését követően az NHKV Zrt. saját rendszerében letárolja az információkat, ezzel párhuzamosan továbbítja a Közszolgáltató felé, mivel a megfelelő CSV adatszolgáltatás Közszolgáltató részéről csak a helyes adatok birtokában lehetséges.

Fenti adatok birtokában a beérkező Rendszeres és Átmeneti CSV adatszolgáltatásokat az NHKV Zrt. ellenőrzi, hiba esetén jelzi a Közszolgáltatónak az esetleges eltéréseket, melyek alapján a Közszolgáltató köteles kijavítani a hibákat és a javított állományokat újra feltölteni.

A beérkezett adatok alapján a csoportos beszedéssel kiállított számlák listáját (CBE) az NHKV Zrt. a számlavezető pénzintézet rendszerébe betölti, amivel teljesül a számlák kiegyenlítése.

Együttműködésüket ezúton is köszönjük.

Tisztelettel:

Inno-Szolnok Nonprofit Kft.
Az NHKV Zrt. megbízásából
(20)495-2496, (20)496-2806,
(20)271-0452, (20)426-4089

Baromfitartók figyelmébe

A madárinfluenza házi- és vadon élő madarak vírusos megbetegedése, amely az állatok elhullásához vezet. A H5N8 vírus embereket nem betegít meg, azonban minden állattartónak fontos az alábbi óvintézkedéseket betartani:

 • A szárnyasokat lehetőleg tartsa zárt, fedett helyen, hogy ne érintkezhessenek vadon élő madarakkal.
 • Az állatok takarmányát és ivóvizét szintén tartsa fedett, oldalról is zárt helyen.
 • Fokozottan figyeljen a higiéniai szabályok betartására. A szárnyasokkal való érintkezés előtt és után alaposan mosson kezet szappannal, bő vízzel.
 • Háztáji körülmények között se használja más célra az állatok gondozásakor viselt öltözetet, beleértve a cipőt, csizmát is.
 • Mindennap alaposan tisztítsa meg az állatok gondozása során használt szerszámokat, eszközöket.
 • Ha beteg vagy elhullott szárnyast kell megfognia, használjon nejlon- vagy gumikesztyűt.
 • Új állomány vásárlásakor az újonnan vásárolt állatokat különítse el a már meglévőktől.
 • Állati hullát és mellékterméket csak engedéllyel rendelkező vállalkozóval szállíttasson el.

FONTOS! Az állategészségügyi hatóság a fentieknél szigorúbb rendelkezéséket is hozhat.

Ha baromfiállományában bármilyen rendellenességet tapasztal, beteg, vagy gazdasága közelében elhullott madarat talál, hívja vagy értesítse állatorvosát vagy a területileg illetékes járási kormányhivatalt.

nebih_madarinfluenza_palakat_a3_print-page-001

Forrás: Nébih

Madárinfluenza megfigyelési körzet

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági jogkörében eljárva meghoztam az alábbi

HATÁROZATOT.

A határozat mellékletét képező térkép alapján a kitörési pont – koordinátái: N46.8926211; E20.367360 – körül 10 km sugarú körben az alábbi települések közigazgatási területére, illetve annak egy részére madárinfluenza megállapítása miatt megfigyelési körzetet rendelek el:

Öcsöd bel- és külterülete,
Tiszaföldvár bel- és külterületének délkeleti része,
Cibakháza külterületének keleti része,
Nagyrév külterületének keleti része,
Kunszentmárton belterülete és külterülete a déli rész kivételével,
Mesterszállás belterülete és külterülete az északkeleti rész kivételével,
Mezőhék külterületének déli része.

A település határán a fő közlekedési utakon „Madárinfluenza megfigyelési körzet” feliratú táblát kell elhelyezni.

A megfigyelési körzetbe tartozó baromfitartó gazdaságokra/háztáji udvarokra az alábbi intézkedéseket rendelem el:

A településen minden baromfiállományt, egyéb, fogságban tartott szárnyast a gazdaság/udvar kijelölt épületében zártan kell tartani. Amennyiben ez nem oldható meg, vagy az állatok jólétét veszélyeztetné, akkora területet kell lekeríteni és hálóval lefedni a kifutóból/legelőről, melynek alapterülete megegyezik az ólazott tartásnál az· állatok számára szükséges alapterülettel, hogy a gazdaság más baromfiállományaival, más fogságban tartott madarakkal, továbbá a vadon élő madarakkal ne érintkezhessenek.

A baromfit zárt térben, vagy olyan védelmet biztosító helyen kell etetni és itatni, amely kellőképpen megakadályozza a vadon élő madarak berepülését, és így azoknak a baromfi táplálására szolgáló élelemmel vagy vízzel való érintkezését.

Tilos a baromfi, tojásrakás előtt álló baromfi, napos baromfi és tojás megfigyelési körzeten belüli mozgatása, kivéve a megfigyelési körzeten át közúton vagy vasúton történő, kirakodás és megállás nélküli átszállítást.

E tilalom alól az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály (továbbiakban: főosztály) a madárinfluenza terjedésének megelőzését célzó megfelelő járványvédelmi intézkedések alkalmazása után adhat felmentést.

A baromfiállományokat fajonként, hasznosítási irányonként és korcsoportonként számba kell venni.

Tilos a baromfi, tojásrakás előtt álló baromfi, napos baromfi valamint tojás szállítása a megfigyelési körzetből a megfigyelési körzeten kívül fekvő gazdaságokba, vágóhidakra, csomagoló központokba, vagy tojástermékek előállítására szolgáló létesítménybe. E tilalom alól a főosztály bizonyos feltételek teljesülése mellett külön kérelemre felmentést adhat.

Tilos megfigyelési körzeten és megfigyelési körzeten kívülről származó az azonnali levágásra szánt baromfi behozatala a megfigyelési körzet területére, valamint az abból származó nyers hús kivitele a megfigyelési körzet területéről. E tilalom alól a főosztály bizonyos feltételek teljesülése mellett külön kérelemre felmentést adhat.

A megfigyelési körzetben található gazdaságokba az előírt járványvédelmi intézkedéseket betartva – különös tekintettel a belépéskori és távozáskori fertőtlenítésre – csak olyan személyek léphetnek be, akik jelenléte az állatok ellátása, hatósági felügyelete miatt szükséges.

Az élő baromfi, más, fogságban tartott madarak, takarmány, trágya, hígtrágya, alom és minden más a vírussal történt kontaminációra gyanús dolog vagy anyag szállításához használt járművet és eszközt takarítási, fertőtlenítési eljárásnak kell alávetni.

Baromfi és más, fogságban tartott madarak vagy háziasított emlősfajok csak a főosztály engedélyével vihetők be a baromfit tartó gazdaságba, illetve onnan ki. Ez a korlátozás nem vonatkozik azokra az emlősökre, amelyeknek csak az emberi lakóhelyül szolgáló területekre van bejárásuk, ahol:

a) nem érintkeznek a háztáji baromfival vagy más, fogságban tartott szárnyassal, és

b) nincs hozzáférésük olyan ketrechez vagy területhez, ahol ilyen háztáji baromfit vagy fogságban tartott madarakat tartanak.

A gazdaságban észlelt megnövekedett megbetegedési vagy elhullási arányt, továbbá a termelési adatokban bekövetkezett jelentős változást, különös tekintettel az alábbiakra:

 • a takarmány- és vízfelvétel csökkenése meghaladja a 20%-ot,
 • a tojástermelés visszaesése két napnál tovább meghaladja az 5%-ot,
 • egy hét alatt az elhullási arány meghaladja a 3%-ot,
 • bárminemű, a madárinfluenzára utaló klinikai tünetet vagy kórbonctani elváltozást

a tulajdonosnak haladéktalanul jelentenie kell hivatalomnak a hatósági állatorvoson keresztül.

A megfigyelési körzetben lévő gazdaságból tilos a baromfi vagy más madarak tartásából származó használt alom, trágya, hígtrágya kivitele, szétszórása. Ez alól a főosztály adhat felmentést, amennyiben kijelölt telepre történik a kiszállítás a madárinfluenza vírusának ártalmatlanítását szolgáló kezelés vagy későbbi kezelés célját szolgáló köztes tárolás céljából.

Tilos a vásárok, piacok, kiállítások, illetve a baromfi vagy más, fogságban tartott madarak egyéb bemutatóinak, illetve versenyeinek tartása.

Baromfi vadállomány-újratelepítési céllal nem engedhető szabadon

A megfigyelési körzetre elrendelt intézkedéseket a fertőzött gazdaságnak takarítása és fertőtlenítése befejezésének napjától számított legalább 30 napig kell fenntartani.

A megfigyelési körzet intézkedéseiről az érintett terület lakosságát a helyben szokásos módon értesíteni kell.

Jelen határozat ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Elnökének címzett (1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.), de hatóságomhoz (Jász-Nagykun-­Szolnok Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály 5000 Szolnok, Verseghy út 9.) 2 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.

A döntés elleni jogorvoslati eljárás díja 10.000 Ft. A jogorvoslati díj befizetését igazoló bizonylatot a fellebbezési kérelemhez csatolni kell.

A jogorvoslati eljárás díját a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett, 10032000-00289782-00000000 számlájára, átutalás vagy a számlára történő készpénzbefizetés útján kell megfizetni. A fizetési megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a fellebbezéssel támadott határozat számát, a „jogorvoslati eljárási díj” megnevezést és az ügyfél adószámát, illetve adóazonosító jelét.

A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.

A határozat a fellebbezésre való tekintet nélkül azonnal végrehajtandó.

INDOKOLÁS

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóságának M2016-10057687 számú eredményközlői szerint Öcsöd településen H5N8 magas patogentitású madárinfluenza betegség előfordulása került megállapításra, ezért a betegség továbbterjedésének megakadályozása érdekében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban Étv.) 51. § (3) f) bekezdése alapján megfigyelési körzetet jelöltem ki.

A 143/2007.(Xll.04.) FVM sz. rendelet 16. § (1) bekezdése alapján az illetékes hatóság a betegséggel érintett állattartó telep (udvar) körül minimum 10 km sugarú kör által határolt területen megfigyelési körzetet rendel el. A megfigyelési körzet részletes szabályait a madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól szóló 143/2007. (Xll.4.) FVM rendelet 17. § (2) és a 30-31. §-a alapján határoztam meg.

Az állattartó közreműködési kötelezettségét az Éltv. 18. § (1) bekezdésének g) pontja alapján írtam elő.

A fellebbezés halasztó hatályának kizárását az esetleges fertőzés továbbterjedésének megelőzése indokolta, melyet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 101. § (5) bekezdésének e) pontja, valamint az Éltv. 42. § (1) bekezdésének d) pontja alapján rendeltem el.

A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Határozatomat az Éltv 51. § (3) bekezdésében és a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (111.30.) korm. rendelet 5. § (5) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (Ill. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott illetékességi területemen, a Ket. 71-74. §-a szerint hoztam meg.

A jogorvoslat lehetőségét a Ket. 98. § (1) és a 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam, a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (Ill. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében foglaltak szerint.

A döntés elleni jogorvoslati eljárás díjára vonatkozó rendelkezéseket a Nemzeti Élelmiszerlánc­biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 4. § (1) és (3) bekezdései tartalmazzák.

Az azonnali végrehajtást a 2008. évi XLVI törvény 42.§ (1) bekezdés d) pontja és a Ket. 101.§ (5) bekezdés e) pontja alapján írom elő.

Szolnok, 2016. november 22.

Dr. Kállai Mária kormánymegbízott nevében és megbízásából kiadmányozó:

Dr. Széphalmi Éva főosztályvezető

> HATÁROZAT LETÖLTÉSE (PDF) <

A megfigyelési körzet térképe:

ocsod_terkep

Kamasz Támasz Alapítványi Est

A KAMASZ TÁMASZ ALAPÍTVÁNY
sok szeretettel meghívja Önt és kedves családját
alapítványi estjére a
Damjanich János Általános Iskola tornatermébe

2016. november 12-én
18 – 03 óráig.

Az est programja:
– Megnyitó
– Silver Tánciskola versenytáncosainak bemutatója
– Éjfélkor tombola

Vacsora:
– Aperitif, rántott sertésszelet,
natúrszelet törtburgonyával, sütemény
– Aperitif, marhapörkölt sós burgonyával,
savanyúság, sütemény

A jó hangulatról a Blue Sky zenekar
gondoskodik.

Belépődíj: 3000 Ft,

amely magában foglalja a vacsorát
és az alapítvány támogatását.

Ha nem kíván részt venni a bálon, lehetőség van
1500 Ft értékben támogatói jegy vásárlására.

A jegyek megvásárolhatóak lesznek az iskola
titkárságán.

Plakát:

plakat

Ebzárlat és Legeltetési tilalom

HATÁROZAT

Rókák őszi veszettség elleni orális immunizálása céljából az alábbi települések teljes területére a csalétek vakcina kiszórásának első napjától kezdve, a kiszórás utolsó napjától számított 14 napig, azaz

2016. október 02-től október 23-ig

Mezőtúr Mesterszállás Kéfpó, Túrkeve Mezőhék, Kunszentmárton Csépa , Tiszasas Szelevény, Cserkeszőlő, Tiszakürt Nagyrév, Cibakháza Tiszainoka, Tiszaföldvár, Öcsöd, Kungyalu, települések közigazgatási területén

ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelek el.

A határozat fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajtandó.

Az ebzárlat tartama alatt:

a) tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek;

b) kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni;

c) a település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát és csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni;

d) az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, fegyveres erők és fegyveres testületek ebei, katasztrófa-mentő ebek, segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a fentiekben foglalt
korlátozás alól;

e) az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá keli helyezni az ebzárlat időtartamára.

f) Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható.

Az immunizálással érintett területen a vadászati hatóság felhívására és irányításával a vadászatra jogosultnak jól látható, piros színű, legalább magyar nyelvű, a felhívás megértését szolgáló piktogrammal ellátott figyelemfelhívó plakátokat kell kihelyezni a lakott területekről kivezető utak mentén, bekötőutaknál, kiránduló és parkolóhelyeken, turistaházak és vadászházak mellett.

Jelen határozatommal megkeresem az érintett Önkormányzatok jegyzőit, hogy intézkedésemet a lakossággal a helyben szokásos módon ismertesse.

Ezen határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Föidművelésügyí Főosztály Főosztályvezető
főállatorvosához címzett ( Dr Széphalmi Éva 5000 Szolnok, Verseghy u. 9.), de hatóságomhoz (Mezőtúri Járási Hivatal Élelmiszerlánc-bztonsági és Állategészségügyi Osztály) két példányban benyújtott fellebbezéssel lehet élni.

A döntés elleni jogorvoslati eljárás díja 10.000 Ft. A jogorvoslati díj befizetését igazoló bizonylatot a
fellebbezési kérelemhez csatolni kell.

A jogorvoslati eljárás diját a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság Magyar Államkincstárnál vezetett, 10045002-00301772 számú számlájára, átutalás vagy a számlára történő készpénzbefizetés útján kell megfizetni. A fizetési megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a fellebbezéssel támadott határozat számát, a „jogorvoslati eljárási díj” megnevezést és az ügyfél adószámát, illetve adóazonosító jelét. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.

Jelen határozat jogerőssé válik, amennyiben ellene nem fellebbeztek és a fellebbezési határidő letelt.

INDOKOLÁS

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszerlánc biztonsági és Állat egészségügyi Elnökhelyettese a 02.3/59-11/2016. számú levelében elrendelte a rókák veszettség elleni orális immunizálását. A vakcinázás eredményessége és a rendeletben előírtak betartása érdekében a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

Határozatomat a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 8. § (5) bekezdésének megfelelően hoztam. Az ebzárlat részletes szabályait ugyanezen
rendelet 12. §-a állapítja meg.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 42. § (3) bekezdése szerint a járványügyi intézkedést elrendelő határozat hirdetmény útján is közölhető.

Döntésemet a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. {XII. 27.) Korm. rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 4. § (2) bekezdése által biztosított jogkörömben eljárva hoztam.

A határozat azonnali végrehajtását a 2008. évi XLVI. törvény 42. §-ának (1) bekezdés d) pontja alapján
rendeltem el.

Hatóságom illetékességi területét a 328/2010 Korm. rendelet 3. melléklete határozza meg.

A jogorvoslat lehetőségét a Két 98. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.

A döntés elleni jogorvoslati eljárás dijára vonatkozó rendelkezéseket a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 4. § (5) bekezdése tartalmazza.

Mezőtúr, 2016. szeptember 29.

Dr. Szűcs Attila Hivatalvezető Helyettes
nevében és megbízásából kiadmányozó.

Dr Matuska László
járási főállatorvos osztályvezető

> HATÁROZAT LETÖLTÉSE (PDF) <

FELHÍVÁS – Eb összeírás

Tisztelt Eb Tulajdonos!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Átv.) 42/B. §-ában előírt kötelességének tesz eleget az önkormányzat, amely alapján háromévente legalább egy alkalommal eb összeírást végez.

Cibakházán 2016. október hónapban megkezdjük az ebek összeírását, amihez a szükséges eb összeíró lapot minden ingatlanhoz eljuttatjuk. Amennyiben több eb összeíró lapra van szüksége a Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal (5462 Cibakháza, Szabadság tér 5.) titkárságán átvehető, illetve letölthető a www.cibakhaza.hu honlapról.

www.cibakhaza.hu/dokumentumok (Letölthető Nyomtatványok fül alatt)

Az ebek összeírása céljából kérem a Cibakháza közigazgatási területén tartott 4 hónaposnál idősebb eb tulajdonosát, eb tartóját, hogy ebenként az eb összeíró adatlapot olvashatóan kitöltve (ha nincs kutyája, akkor is) legkésőbb 2016. november 15-ig szíveskedjen eljuttatni a következő címek valamelyikére:

 • Személyesen: Kalmár Tünde Vezető-főtanácsos (Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal titkársága) 5462 Cibakháza, Szabadság tér 5.,
 • Postai úton: Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal, 5462 Cibakháza, Szabadság tér 5.,
 • E-mail-en: hivatal@cibakhaza.hu,
 • Faxon 56/577-032

Amennyiben a megjelölt határidőig (legkésőbb 2016. november 15.) ebenként az eb összeíró lapot kitöltve nem küldi vissza, abban az esetben 2016. november, december hónapban eb összeírók fogják felkeresni Önt otthonában, hogy az eb összeíró lapot ebenként kitöltsék.

Tájékoztatom, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint a bírság összege 30.000 Ft. Az Átv. 43. § (8) bekezdése alapján a határidőre meg nem fizetett állatvédelmi bírság, adók módjára behajtandó köztartozás.

Annak érdekében, hogy az eb nyilvántartás az aktuális információkat tartalmazza az eb tulajdonos az összeírást követően is köteles az adatokban bekövetkezett változásokat (pl.: szaporulat, elhullás) a Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatalhoz bejelenteni.

Együttműködését előre is köszönjük.

Cibakháza, 2016. október 5.

Tisztelettel:

Hegyes Zoltán
polgármester

> EB ÖSSZEÍRÓ LAP LETÖLTÉSE <