Kategória: Koronavírus

Felhívás idősek részére

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján, kérem a  70. életévüket betöltött személyeket Cibakházán, hogy a lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el.

Ha a 70. életévét betöltött személy vállalja, hogy a lakóhelyét vagy tartózkodási helyét nem hagyja el, és az ellátásáról a családja nem tud gondoskodni, és erről Cibakháza Nagyközség Önkormányzatát tájékoztatja munkaidőben (hétfőtől–csütörtökig de 8:00-12:00 óráig, du 13:00-15:00 óráig, pénteken 8:00-12:00 óráig) ,a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat telefonszámán: 56/477-681, vagy a cibakhaza.csaladsegito@gmail.com e-mail címen, ebben az esetben az ellátását a települési önkormányzat megszervezi és biztosítja.

Az ellátás tartalmazhatja a bevásárlást (élelmiszer, tisztítószerek), a gyógyszerek kiváltását, a csekkek befizetését, melynek költségei az ellátást igénylőt terhelik.

Cibakháza, 2020. március 17.

Hegyes Zoltán
polgármester

 

6 felhivas

Járványügyi szempontból kockázatos létesítmények látogatásának és fertőtlenítésének a szabályairól Cibakházán

5/2020. (III. 17.) számú polgármesteri utasítás

Járványügyi szempontból kockázatos létesítmények látogatásának és fertőtlenítésének a szabályairól Cibakházán 

 1. Cibakháza Nagyközség közigazgatási területén minden önkormányzati játszótér használatát 2020. március 18. napjától határozatlan időre felfüggesztem.
 2. Cibakháza Nagyközség közigazgatási területén elrendelem a piactér, és az autóbusz megálló helyek teljes rendszeres fertőtlenítését.
 3. Elrendelem, hogy a Cibakháza Központi Orvosi rendelőben a rendelési napokon napi többszöri fertőtlenítését. A fertőtlenítésre szükség esetén a rendelési időben is sor kerülhet. A fertőtlenítés időtartamára a várótermet mindenkinek soron kívül el kell hagynia!
 4. Elrendelem, hogy a rendelő várótermében háziorvosi körzetenként (I. és II. körzet) egyszerre 3-3 beteg személynél több nem tartózkodhat. A fogorvosi rendelő előtt egyidejűleg legfeljebb 3 sürgősségi fogászati ellátást igénylő beteg személy tartózkodhat.
 5. A rendszeres gyógyszerek felírása céljából telefonos egyeztetés elegendő.
 6. Külföldön járt és/vagy fertőzésre gyanús személlyel találkozott, magas lázzal, köhögéssel, fulladással járó tüneteket mutató személynek TILOS a rendelőbe, váróterembe személyesen bemenni, a háziorvost köteles telefonon felhívni.
 7. Felhatalmazom a háziorvosokat és a fogorvost, hogy jelen utasításban foglaltaknál szigorúbb feltételeket is megállapíthatnak a betegek részére.
 8. Jelen utasítás 2020. március 18. napjától lép hatályba, rendelkezéseit minden érintett köteles betartani!
 9. Jelen utasítás visszavonásig érvényes.

Cibakháza, 2020. március 17.

Hegyes Zoltán
polgármester

5 2020

Általános előírások a koronavírus megelőzése érdekében Cibakházán 

4/2020. (III. 15.) számú polgármesteri utasítás

Általános előírások a koronavírus megelőzése érdekében Cibakházán 

 1. Cibakháza Nagyközség közigazgatási területén minden önkormányzati, civilszervezeti és magán rendezvény megtartását és megrendezését határozatlan időre felfüggesztem.
 2. Betegség esetén az önkormányzat és intézményeinek a dolgozói kötelesek otthon maradni, fizikailag távol maradni a munkahelyéről. A dolgozó a megbetegedéséről köteles értesíteni a munkáltatóját és a háziorvosát.
 3. Az önkormányzat és intézményeinek a munkavállalója a külföldi utazását köteles a munkáltatója részére bejelenteni és a hazaérkezését követően 14 napra köteles a munkahelyétől távol maradni. Ha olyan országból érkezik hozzá családtagja, vagy fogad látogatót, ahol a hivatalos megbetegedések száma meghaladja az 5 000 főt, szintén 14 napra távol kell maradnia a munkahelyétől..
 4. A Családsegítő és a Gyermekjóléti szolgálat munkatársai a családlátogatásokat csak rendkívül indokolt esetben végezhet Kovács Andor intézményegység-vezetővel egyeztetve. A Tanyagondnoki Szolgálat gépjárműve koronavírus gyanús személyt nem szállíthat.
 5. A Védőnői Szolgálat csak a veszélyeztetett terhesség esetén és a háziorvos által indokoltnak tartott esetben tarthatja meg tanácsadásait.
 6. A fogorvos csak sürgősségi ellátását végezhet.
 7. Minden önkormányzati intézményben a legmagasabb szintű higiéniai takarítást rendelem el. Az önkormányzati dolgozók, ügyfelek, vendégek és a házi gondozásban részesülők kerüljék egymással a személyes kontaktust.
 8. Az intézményvezető ettől eltérően szigorúbb intézkedéseket is meghatározhat az általa vezetett intézmény látogatására vonatkozóan.
 9. Jelen utasítás 2020. március 16. napjától lép hatályba, rendelkezéseit minden érintett köteles betartani!
 10. Jelen utasítás visszavonásig érvényes.

Cibakháza, 2020. március 15.

Hegyes Zoltán
polgármester

4 2020

Hivatali ügyfélfogadás korlátozása

3/2020. (III. 15.) számú polgármesteri – jegyzői együttes utasítás

A koronavírus járvány terjedésének a megelőzése miatt Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat nevében az alábbi intézkedések kerülnek bevezetésre a lakosság és a Hivatalban dolgozók egészségének védelme érdekében:

 1. A veszélyhelyzetre figyelemmel csak halaszthatatlan esetben keressék fel a Hivatalt a Házasságkötő terem ajtajánál lévő ügyfélszolgálatnál.   
 2. A polgármesteri, alpolgármesteri és jegyzői fogadónapok felfüggesztésre kerülnek. Észrevételeiket, kéréseiket levél, e-mail, telefonos megkeresés formájában továbbra is fogadják a tisztségviselők.
 3. A Hivatalban a telefonos, valamint elektronikus úton történő ügyintézés válik elsődlegessé.
 4. Az ügyintézés érdekében munkaidőben hívható telefonszámok és e-mail elérhetőségek az alábbi linken találhatóak: http://cibakhaza.hu/elerhetoseg/
 5. A Hivatal ajtajában kihelyezett láda alkalmazásával történik az írásos kérelmek, egyéb beadványok fogadása.
 6. A Hivatalban bevezetésre került az időpontfoglalás azokban az esetekben, amikor jogszabály kötelező jelleggel írja elő az ügyfél számára a személyes megjelenést.
 7. Időpontfoglalásra az ügyintézéssel érintett szervezeti egység elérhetőségén van lehetőség.
 8. A Hivatal ügyintézői kizárólag időponttal rendelkező ügyfeleket fogadnak, mely ügyfélfogadási időben történik.
 9. Amennyiben a várakozás elkerülhetetlen, úgy az nem a Hivatal épületében, hanem az udvaron történhet.
 10. A Hivatal épületében ügyfélfogadási időn kívül ügyfél nem tartózkodhat, mely alól kivételt képez a Hivatal hivatalos helyiségében megrendezésre kerülő házasságkötés ideje. A Hivatalban megrendezett házasságkötésen a házasulandók és tanúik kivételével maximum 20 fővehet részt!
 11. Jelen utasítás 2020. március 16. napjától lép hatályba, rendelkezéseit minden érintett köteles betartani.
 12. Jelen utasítás visszavonásig érvényes.
Hegyes Zoltán
polgármester
Török István
jegyző
3 2020

Óvodai és bölcsődei hiányzások igazolása

2/2020. (III. 15.) számú polgármesteri utasítás

Átmeneti szabályozás a rendkívüli szünet elrendeléséről szóló 1/2020. (III. 15.) számú polgármesteri utasítás hatályba lépéséig a 2020. március 16 – 17. napi óvodai és bölcsődei hiányzások igazolásáról

 1. Azon szülők, akik a koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében a gyermeküket nem viszik be az intézményekbe (óvoda, bölcsőde), abban az esetben a 2020. március 16. és a 2020. március 17. napi hiányzása nem tekinthető igazolatlan hiányzásnak, ha azt bejelentik (telefonon, e-mailen) az intézmény részére.
 2. Jelen utasítás 2020. március 16. napjától lép hatályba, és 2020. március 18. napján hatályát veszti!

Cibakháza, 2020. március 15.

Hegyes Zoltán
polgármester

2 2020

Rendkívüli szünet elrendelése a Cibakházi Napsugár Óvodában és a Nagyközségi Önkormányzati Bölcsődében

1/2020. (III. 15.) számú polgármesteri utasítás

Rendkívüli szünet elrendeléséről a Cibakházi Napsugár Óvodában és a Nagyközségi Önkormányzati Bölcsődében

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.) szóló 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet 2. §-a szerint a bölcsődei ellátást végző intézmény, valamint az  óvoda elhelyezkedése szerinti települési önkormányzat polgármestere – a fővárosban a fővárosi kerületi polgármester – (a továbbiakban együtt: polgármester) a bölcsődei és az  óvodai ellátást végző intézmények esetében rendkívüli szünetet rendelhet el. A  polgármester a  szünet elrendeléséről soron kívül tájékoztatja az emberi erőforrások miniszterét.

A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Polgármestereként a 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet 2. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a következő utasítást adom ki.

 1. A Cibakházi Napsugár Óvodában és a Nagyközségi Önkormányzati Bölcsődében 2020. március 18. napjától (szerda) rendkívüli szünetet rendelek el.
 2. Ügyeleti rendszer keretében gyermekfelügyelet kerül biztosításra. Abban az esetben, ha a szülő semmilyen más módon nem tudja biztosítani a gyermeke napközbeni felügyeletét.
 3. Aki igénybe kívánja venni az gyermekfelügyeletet, annak erről nyilatkoznia kell az óvodában, illetve a bölcsődében, az intézményektől átadott nyilatkozaton, legkésőbb 2020. március 17-én (kedd) 09:00 óráig,
 4. Ügyeleti ellátás keretében bármilyen betegség tüneteit mutató gyermeket a szülő az intézménybe nem viheti be!
 5. A gyermekfelügyelet esetén az óvodába és a bölcsődébe vitt gyermekeket az előtérben kell átadni a gondozónak, illetve az óvodapedagógusnak – külön protokoll szerint – az intézménybe szülőnek, kísérőnek belépni szigorúan tilos!
 6. Jelen utasítás 2020. március 18. napjától lép hatályba, rendelkezéseit minden érintett köteles betartani!
 7. Jelen utasítás visszavonásig érvényes.

Cibakháza, 2020. március 15.

Hegyes Zoltán
polgármester

1 2020

Lakossági tájékoztatás koronavírussal kapcsolatosan

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Mezőtúri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály kérésének megfelelően tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ a koronavírussal kapcsolatosan a lakosság számára folyamatosan frissülő információk tájékoztató anyagai az alábbi weboldalon érhetőek el: https://www.nnk.gov.hu/index.php/lakossagi-tajekoztatok/koronavirus