A Közterület-felügyelet hatáskörébe tartozó ügyek

TÁJÉKOZTATÓ

A közterület-felügyelő HIVATALOS SZEMÉLY járőrszolgálat keretében:

– ellenőrzi a közterületek jogszerű használatát, a közterületen folytatott, engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységek szabályszerűségét,
– megelőzi, megakadályozza, megszakítja, megszünteti, illetve szankcionálja a közterületek rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenységet
– közreműködik a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében
– közreműködik a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében,
– közreműködik az önkormányzati vagyon védelmében,
– közreműködik a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében,
– közreműködik állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában,
– folyamatosan ellenőrzi a közterületek rendjére vonatkozó önkormányzati rendeletek előírásainak betartását, valamint az azokban meghatározott kötelezettségek teljesítését,
A felügyeletnek, illetőleg a felügyelet részéről eljáró felügyelőnek feladatot törvény, kormányrendelet, az önkormányzat rendelete állapíthat meg. Az önkormányzat rendelete olyan feladatot állapíthat meg, melyet törvény vagy kormányrendelet nem utal más szerv hatáskörébe .A hatósági ellenőrzés a közterület-felügyelő alapvető feladata. Szolgálatának teljesítése közben, az Önkormányzati Közigazgatási Hatóság nevében, a jegyző által kiadmányozva, felhatalmazása alapján járhat el közigazgatási és hatósági ügyekben.


A Szabálysértési Törvény alapján a Közterület-felügyelet hatáskörébe tartozó 5.000-50.000 forint helyszíni bírsággal sújtható szabálysértések:

A közúti közlekedés szabályiról szóló 1/1975.(II.5.) KPM-BM. együttes rendelet:

13.§(1) bekezdés g), g/1, i, i/1 pont.
14.§(1) bekezdés n), z, pont
-Bírság összege: fix. 30.000 forint.

13.§(1) bekezdés a, a/1, b, c, pont
14.§(1)bekezdés a, b, c, pont.
– Bírság összege: fix.50.000 forint.

14.§(1) bekezdés z/2. pont
– Bírság összege: fix.30.000 forint.

– Köztisztasági szabálysértés
– Közúti közlekedés szabályainak kisebb fokú megszegése (a bírság összege általában fix összeg,
– Koldulás
– Polgári felhasználású robbanóanyaggal és pirotechnikai termékkel kapcsolatos szabálysértés
– Tiltott szerencsejáték
– Szeszesital-árusítás,-kiszolgálás és – –fogyasztás tilalmának megszegése
– Tiltott fürdés
– Jégen tartózkodás szabályainak megszegése
– Csendháborítás
– Veszélyeztetés kutyával
– A közerkölcs megsértése
– Veszélyeztetés tárgyak elhelyezésével, eldobásával
– Személyazonosság igazolásával kapcsolatos kötelességek megszegése
– Jogosulatlan közterületi értékesítés

A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2013. (III.14.) számú önkormányzati rendelete alapján, a tetten ért elkövetővel szemben a helyszínen, vagy távollévő gépjárművezetővel vagy ingatlantulajdonossal szemben 50.000 forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.
Ha az elkövető a helyszíni bírság kiszabását tudomásul veszi, a bírságolás ellen jogorvoslatnak helye nincs. Részére a közterület‐felügyelő átadja a helyszíni bírság kiszabásáról szóló nyomtatvány egy másolati példányát és a készpénz‐átutalási megbízást és tájékoztatja, hogy a bírságot 30 napon belül fizetheti be. A Szabs.Tv. hatálya alá tartozó szabálysértések esetén tájékoztatja az elkövetőt, hogy a bírságot ötezer forintonként hat óra közmunkával megválthatja. A tudomásul vett helyszíni bírság meg nem fizetése vagy közmunkával történő meg nem váltása esetén annak végrehajtását kezdeményezi.


A közterület-felügyelő a helyszínen pénzt nem fogad el!

Amennyiben a szabálysértő, szabályszegő nem hajlandó igazolni magát, személyazonosság igazolásának megtagadása miatt az intézkedő közterület‐felügyelő rendőri segítséget kérhet, előállíthatja a rendőrségre, helyszíni bírságot szabhat ki, feljelentést tehet.

Ha a szabálysértő, szabályszegő nem írja alá helyszíni bírság kiszabásáról szóló nyomtatványt, a közterület‐felügyelő az ügyet átteszi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz.

A gépjárművel elkövetett szabálysértés vagy szabályszegés miatt a helyszíni bírságot a gépjárművezető távollétében is ki lehet szabni. Ilyenkor a gépjármű forgalmi rendszáma alapján a Központi Nyilvántartó adatai alapján megállapított üzemben tartó címére kerül megküldésre a helyszíni bírság kiszabásáról szóló tájékoztatás és a kiszabott összeget tartalmazó készpénz‐átutalási megbízás. A helyszíni bírság megfizetésére a kézhezvételtől számított 30 nap áll rendelkezésre. A jármű üzembentartója, vagy az elkövető a kiszabott helyszíni bírságot nem fizeti meg, a Közterület-felügyelet eljárást kezdeményez az arra illetékességgel és hatáskörrel rendelkező hatóságnál.

A tudomásul vett és befizetett helyszíni bírság ellen jogorvoslati lehetőség nincs, az ügyet jogerősen lezártnak kell tekinteni.


Feljelentés, közigazgatási, hatósági eljárás kezdeményezése:

– Távollévő gépjárművezetővel szemben kiszabott helyszíni bírság esetén, amennyiben 30 napon belül nem történik meg a kiszabott bírság befizetése.

– Helyszíni bírság esetében, amennyiben az elkövető nem ismeri el a szabálysértés, szabályszegés tényét vagy nem fogadja el a bírság összegét.
Minden egyéb olyan szabálysértés vagy szabályszegés észlelése esetén, ahol az elkövetés körülményei, illetve az ügy tárgyi súlya ezt indokolttá teszi.

A felügyelő
– az intézkedésével érintett személyről, az intézkedése vagy az eljárása szempontjából lényeges környezetről és körülményről, tárgyról képfelvételt, hangfelvételt, kép‐ és hangfelvételt készíthet, törvényi felhatalmazás alapján. Ezen adatokat, valamint nyomtatott és elektronikus adatot, az adatvédelmi törvényben meghatározottak szerint kezel.

– Köteles intézkedni vagy intézkedést kezdeményezni, ha a feladatkörébe tartozó jogszabálysértő tényt, tevékenységet, mulasztást észlel vagy olyan tényt, tevékenységet, mulasztást hoznak tudomására, amely a feladatkörébe tartozó ügyben beavatkozást tesz szükségessé.
Feladatkörében a jogszabályokban foglalt esetekben és módon intézkedéseket foganatosít, melyek:

– igazoltatás, igazoltatásban érintett személy feltartóztatása,
– előállítás,
– helyszíni bírság kiszabása,
– szabálysértési feljelentés megtétele,
– közigazgatási hatósági eljárás kezdeményezése,
– dolog visszatartása,
– jármű feltartóztatása, megállítása
– ruházat, csomag, jármű átvizsgálása
– kerékbilincs alkalmazása,
– az önkormányzat tulajdonában, használatában lévő terület, épület vagy építmény lezárása, belépés megakadályozása, az illetéktelenül ott tartózkodó eltávolítása,
– szabálytanul elhelyezett, valamint hulladékká vált és elhagyott járművek (közterületen közterület-bérleti szerződés nélkül tárolt, hatósági jelzéssel, forgalmi rendszámmal nem rendelkező jármű) elszállítása.


A felügyelő által használható kényszerítő eszközök:

A felügyelő:

– a jogszerű intézkedésével szembeni ellenállás megtörése érdekében testi erőt, könnygázszóró palackot, bilincset

– súlyos sérüléssel fenyegető, vagy a személye ellen intézett támadás, illetőleg az életét, testi épségét közvetlenül fenyegető magatartás elhárítására, valamint vagyonvédelemre testi erőt, könnygázszóró palackot, bilincset, rendőrbotot, illetve szájkosárral ellátott szolgálati kutyát alkalmazhat.

A felügyelet:

Együttműködik a rendőrséggel, a katasztrófavédelemmel, a Nemzeti Adó és-Vámhivatallal, a tűzoltósággal, egyéb állami ellenőrző és önkormányzati szervekkel, társadalmi szervezetekkel, így különösen a polgárőrség helyi szerveivel, valamint a feladatai ellátásához segítséget nyújtó egyéb szervezettel, gazdálkodó szervvel, folyamatosan kapcsolatot tart a kormányhivatal szabálysértési hatóságával, valamint a rendőrséggel a szabálysértési feljelentések, valamint a határidőre be nem fizetett bírságok behajtásának tárgyában, folyamatosan kapcsolatot tart a Polgármesteri Hivatal Jegyzőjével a közösségi együttélés alapvető szabályait megszegőivel szemben kezdeményezett közigazgatási, hatósági eljárások, valamint a határidőre be nem fizetett bírságok behajtásának tárgyában, önálló iktatást és irattározást vezet, jogszabályban meghatározottak szerint adatokat kezel, törvényben meghatározott célból és adatkörben adatokat vesz át, szerez be és továbbít.