MEGOSZTÁS

MEGHÍVÓ

Értesítem a Képviselő-testület tagjait, hogy
2016. szeptember 28-án (szerda) 14.00 órára

Munkaterv szerinti ülést hívok össze a Községháza Nagytermében, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Javasolt napirendi pontok:

1. Beszámoló a Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltóság-parancsnokság 2015. évi tűzvédelmi tevékenységéről
Előadó: Hegyes Zoltán polgármester

2. Előterjesztés Cibakháza Közműves vízellátás Gördülő Fejlesztési Tervének felfüggesztésére
Előadó: Hegyes Zoltán polgármester

3. Tájékoztató a Védőnők 2016. évi munkájáról, személyi, tárgyi és működési feltételeikről
Előadó: Szabó Judit és Tóthné Kegyes Erika védőnők

4. Tájékoztató a Fogorvos 2016. évi munkájáról, személyi, tárgyi és működési feltételiről
Előadó: Dr. Koncz Katalin – fogorvos

5. Előterjesztés a kötelező betelepítési kvóta elutasítására
Előadó: Hegyes Zoltán polgármester

6. Tájékoztató Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 2016. évi I. féléves gazdálkodásáról
Előadó: Hegyes Zoltán polgármester

7. Előterjesztés Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosítására
Előadó: Hegyes Zoltán polgármester

8. Előterjesztés a Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közötti munkamegosztási megállapodások jóváhagyására
Előadó: Török István jegyző

9. Előterjesztés a helyi közút létesítési és közművesítési hozzájárulásról szóló 8/2006. (VI. 30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére
Előadó: Hegyes Zoltán polgármester

10. Előterjesztés a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 1/2012. (VI. 21.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Hegyes Zoltán polgármester

11. Előterjesztés a Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Cibakháza és Tiszainoka módosító okiratának a jóváhagyására
Előadó: Hegyes Zoltán polgármester

12. Előterjesztés az Nagyközségi Szociális Gondozási Központ egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a jóváhagyására
Előadó: Hegyes Zoltán polgármester

13. Előterjesztés a Szociális Intézményfenntartó Társulás Cibakháza és Tiszainoka megszüntetéséről szóló megállapodás jóváhagyására
Előadó: Hegyes Zoltán polgármester

14. Előterjesztés az új Nagyközségi Szociális Gondozási Központ új Szakmai Programjának és mellékleteinek jóváhagyására
Előadó: Hegyes Zoltán polgármester/Tóthné Szeleczki Melinda intézményvezető

15. Előterjesztés a Napsugár Óvoda alapító okiratának módosítására
Előadó: Hegyes Zoltán polgármester

16. Előterjesztés a Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményegység Szervezeti és Működési Szabályzatának és Szakmai Programjának és módosítására
Előadó: Kovács Andor Károly intézményegység-vezető

17. Előterjesztés a Kommunális Szolgáltató és Közfoglalkoztatási Intézmény vezetői pályázatának a kiírására
Előadó: Hegyes Zoltán polgármester

18. Előterjesztés Martfű Város Önkormányzatának és Rákócziújfalu Község Önkormányzatának a Tiszaugi Önkormányzatok Társulásához való csatlakozására
Előadó: Hegyes Zoltán polgármester

19. Előterjesztés a Kőrösmenti Önkormányzatok Hulladék-rekultivációs Társulás társulási megállapodásának módosítására
Előadó: Hegyes Zoltán polgármester

20. Előterjesztés rendelési időn kívüli központi orvosi ügyelet ellátására
Előadó: Hegyes Zoltán polgármester

21. Előterjesztés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséhez pályázat benyújtására
Előadó: Hegyes Zoltán polgármester

22. Tájékoztató az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozásról
Előadó: Hegyes Zoltán polgármester

23. Előterjesztés a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című felhívás pályázat benyújtására (az anyag később kerül kiküldésre)
Előadó: Hegyes Zoltán polgármester

24. Előterjesztés „az Újszőlő út szilárd burkolattal történő kialakítása, traktor, szárzúzó munkagép beszerzése Cibakházán” címmel a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére – Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzéséhez pályázat benyújtására.
Előadó: Hegyes Zoltán polgármester

25. Előterjesztés a Polgármesteri hivatal hőszigetelése és fűtéskorszerűsítése” című nyertes pályázatnak a közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására érkezett ajánlatok elbírálására
Előadó: Hegyes Zoltán polgármester

26. A Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztásáról szóló 87/2016.(VII.27.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról
Előadó: Török István jegyző

27. Tájékoztató a cibakházi gyomos és elhanyagolt ingatlanokkal kapcsolatos ügyintézésről
Előadó: Török István jegyző

28. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: Török István jegyző

29. Egyebek
Zárt ülésre:

30. Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztő: Kovács Andor bizottsági elnök

31. Egyebek

Megjelenésére feltétlenül számítok!
Cibakháza, 2016. szeptember 23.

Hegyes Zoltán sk.
polgármester

Meghívót kapják:
Hegyes Zoltán polgármester
Fekete Géza alpolgármester
Török István jegyző
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal – Szolnok, Kossuth L. u. 2. –
Képviselő-testület tagjai – helyben –
Intézményvezetők
Nagyközségi Könyvtár
Irattár

> MEGHÍVÓ LETÖLTÉSE (PDF) <