Üdvözöljük!

Ma 2024. June 14. Friday Vazul névnap van.
Intézményi hírek
A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatásai, térítési díjai
A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ jelenleg az alábbi szolgáltatásokat és feladatellátásokat nyújtja:

Alapszolgáltatások:

 • szociális étkeztetés
 • házi segítségnyújtás
 • nappali szociális ellátás (Idősek klubja)

Szakosított ellátás:

 • ápolást, gondozást nyújtó intézmény (Idősek otthona)

Szociális étkeztetés

 • Étkeztetés keretében legalább napi egyszeri meleg étkezést biztosítunk a szociálisan rászorultaknak.

A fenntartó az alábbi szolgáltatáselemeket biztosítja:

Étkeztetés: gondoskodás meleg ételről alkalmilag vagy rendszeresen a szolgáltatást igénybe vevő lakhelyén, az intézményben.

Szállítás:  szolgáltatás eljuttatása az igénybe vevőhöz.

A térítésmentes étkeztetési támogatásra beadott kérelmek a Nagyközségi Szociális Gondozási Központ által nyújtott szociális ellátások 2023. évi térítési díjairól szóló 6/2023. (III.23.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján kerülnek elbírálásra.

Az ellátás igénybevételének módja:

Az igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére, indítványára történik, szóban vagy írásban.

Étkeztetés esetében a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklet II. pontjának kitöltése a szolgáltatás igénylését megelőzően a jövedelemvizsgálat alapjául szolgál. Étkeztetés esetében a kérelmező nyilatkozatot tesz a jövedelmi helyzetéről, melyet az intézményvezető felé nyújt be.

Az ellátás iránti kérelméről az intézményvezető dönt és majd az ellátást igénylőt írásban értesíti. Az ellátás igénybevételének megkezdésekor a két fél megállapodást köt.

Kérelem benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni kell az étkeztetés feltételeiről, az ellátás megkezdésének időpontjáról.

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtásnál az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását – szükségleteinek megfelelően lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.

A házi segítségnyújtás hozzájárul ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete

 • életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően,
 • meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével

biztosított legyen.

A házi segítségnyújtás:

 •  a személyi gondozás keretében gondozást és háztartási segítségnyújtást,
 • a szociális segítés keretében háztartási segítségnyújtást

szolgáltatási elemet biztosít.

A házi segítségnyújtás keretében az intézmény szociális segítést vagy személyi gondozást nyújt.

Szociális segítés keretében biztosítja:

 • a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,
 • a háztartási tevékenységben való közreműködést,
 • a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,
 • szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.

Személyi gondozás keretében biztosítja:

 • az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,
 • a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,
 • a szociális segítés szerinti feladatokat.

 A házigondozó a házi segítségnyújtás során együttműködik az egészségügyi és szociális alap- és szakellátást nyújtó intézményekkel.

Az ellátás igénybevételének módja:

Az igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére, indítványára történik, szóban vagy írásban.

Házi segítségnyújtás esetén a kérelem előterjesztésekor mellékelni kell a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást és az 1. számú melléklet II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot. A kérelmező „Jövedelem nyilatkozat”-hoz csatolja a szükséges dokumentumokat – nyugdíjszelvény, jövedelemigazolás stb.,. Az ellátás kérelmezésekor az orvosi igazolást a kórházi kezelést követő 30 napon belül a zárójelentés is kiválthatja.Az intézmény vezetője tájékoztatja az igénylőt vagy hozzátartozóját értesítés formájában a fizetési kötelezettségekről, a várható térítési díj mértékéről, az ellátás kezdő időpontjáról illetve az ellátás tartamáról. Az ellátás igénybevételének megkezdésekor a két fél megállapodást köt.

Nappali szociális ellátás

Nappali ellátást nyújtó intézményünket (Idősek Klubját) elsősorban a saját otthonukban élők napközbeni tartózkodása érdekében működik. Az idősek nappali ellátása keretében (60 fő engedélyezett létszámkereten belül) az Idősek Klubjában gondoskodunk a segítségre szoruló, a 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyekről, igazolt demencia kórkép esetén demens személyek ellátásól.

Az ellátás igénybevételének módja:

Az ellátásért térítési díjat nem kell fizetni. A klubtagok részére az étkezés (ebéd) térítésköteles.

Nappali ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére, indítványára történik, szóban vagy írásban.

Az ellátás kérelmezésekor az orvosi igazolást a kórházi kezelést követő 30 napon belül a zárójelentés is kiválthatja. A kérelem előterjesztésekor mellékelni kell a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást.

Az intézmény vezetője tájékoztatja az igénylőt az ellátás kezdő időpontjáról illetve az ellátás tartamáról.

(Jövedelem nyilatkozatot nem készítenek, mivel a klubtagság térítésmentes, csak abban az esetben, ha az ellátást igénybe vevő étkezést is igényel.)

Az ellátás igénybevételének megkezdésekor a két fél megállapodást köt.

Gondozást, ápolást nyújtó intézmény – Idősek otthona

Nem tarozik kötelező feladataink közé a gondozást, ápolást nyújtó intézmény működtetése, ennek ellenére az idős emberek igénye lett figyelembe véve, amikor 1995. november 01-én megnyílt a 21 férőhelyes idősek bentlakásos otthona, de sajnos ahhoz, hogy a lakóterület megfeleljen a jogszabály által előírtaknak 2012-ben 16 főre kellett csökkenteni az ellátotti létszámot.

Átlagéletkor az intézményben jelenleg: 83 év.

Az ellátás igénybevételének módja:

Tartós bentlakásos ellátás esetén a kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24) SzCsM rendelet 1. számú melléklete szerinti orvosi igazolást, jövedelemnyilatkozatot, vagyonnyilatkozatot. Az ellátás kérelmezésekor az orvosi igazolást a kórházi kezelést követő 30 napon belül a zárójelentés is kiválthatja.

Az intézményvezető szóban vagy írásban tájékoztatja az ellátást igénylőt vagy törvényes képviselőjét az nyilvántartásba vételéről, valamint azelőgondozás elvégzésének időpontjáról.

Intézményi elhelyezést megelőzőenelőgondozást kell végezni. Előgondozás során kell elvégezni a gondozási szükséglet vizsgálatát. Az intézményvezető megvizsgálja a gondozási szükségletet és az azt megalapozó egyéb körülmények fennállását. Idősotthoni ellátás az értékelő adatlap alapján III. fokozatú vagy a jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglet megállapítása esetén nyújtható.

Az intézményvezető vagy a megállapodás megkötésére feljogosított személy az intézményi elhelyezés igénybevételének lehetőségéről szóban vagy írásban tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt vagy törvényes képviselőjét. Az intézményi ellátás igénybevételének időpontjában az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő, illetve hozzátartozója megállapodást köt.

Térítési díj változások 

A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatási önköltségei alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjai:  

 1. Étkeztetés
  a) normál étkeztetés
  – 2023. évi önköltsége: 1.105 Ft/fő/ellátási nap,
  – az intézményi térítési díj: 900 Ft/fő/ellátási nap,
  – kiszállítás: 100 Ft/fő/kiszállítás.
  b) házi segítségnyújtás keretében nyújtott étkeztetés:
  – 2023. évi önköltsége: 1.105 Ft/fő/ellátási nap,
  – az intézményi térítési díj: 900 Ft/fő/ellátási nap
  – kiszállítás: 100 Ft/fő/kiszállítás
  c) nappali ellátás keretében belül a klubtagok részére nyújtott étkeztetés:
  – 2023. évi önköltsége: 1.105 Ft/fő/ ellátási nap,
  – az intézményi térítési díj: 900 Ft/fő/ ellátási nap

Az étkeztetés személyi térítési díja: az étkeztetés intézményi térítési díja és az igénybe vett étkezések számának szorzata nem haladhatjameg az ellátást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének a 30 %- át.

Térítésmentes étkezési támogatásban részesíthető kérelemre:

a) az életkora miatt rászoruló személy, aki személyi azonosításra alkalmas okmány bemutatásával igazolja, hogy a 70. életévét betöltötte,
b) az egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a háziorvos vagy kezelőorvos igazolása szerint önmaga ellátásáról részben vagy teljesen gondoskodni nem tud,
c) a fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni a súlyosan fogyatékos személyt, aki a súlyos fogyatékosságát a külön jogszabály szerint igazolja
d) a pszichiátriai betegsége vagy szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, és pszichiátriai- vagy szenvedélybetegségét a kezelőorvos által kiállított szakvéleménnyel igazolja,
e) hajléktalan az a személy, aki bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, lakóhelye Cibakházán településszintű.

2. Házi segítségnyújtás

a) intézményi térítési díj (gondozási óra díja),
– személyi gondozás 2023. évi szolgáltatási önköltsége: 2.090 Ft/gondozási óra/ellátott
– személyi gondozás intézményi térítési díja: 600 Ft/gondozási óra/ellátott,
– szociális segítés 2023. évi szolgáltatási önköltsége: 1.825 Ft/gondozási óra/ellátott,
– szociális segítés intézményi térítési díja: 600 Ft/gondozási óra/ellátott.

A házi segítségnyújtás személyi térítési díja: az ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 25 %- át. Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj:  ha házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének a 30 %- át.

Házi segítségnyújtás esetében a gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is ellátható, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését.

3. Nappali ellátás (idősek klubja)

a) intézményi térítési díj
– 2023. évi önköltsége: 740 Ft/fő/ellátási nap,
– az intézményi térítési díj 2023-ban: 0 Ft/fő/ellátási nap.

b) demens betegek nappali intézményi ellátása:
– a szolgáltatás 2023. évi önköltsége: 2.805 Ft/fő/ellátási nap
– az intézményi térítési díj 2023-ban: 0 Ft/fő/ellátási nap

A nappali ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 15 %-át, a nappali ellátás és ott étkezés esetén a 30%-át.

4. Ápolást, gondozást nyújtó intézmény (idősek otthona)
– 2023. évi önköltsége: 11.340 Ft/fő/ellátási nap,
– az intézményi térítési díj 2023-ban: 4.500 Ft/fő/ellátási nap.

A havi személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott részére kiállított jövedelemigazolásban megállapított havi rendszeres jövedelmének 80 %-át.

Az egyszeri belépési hozzájárulás férőhelyenként 400 000 Ft/fő.

Megosztás

Facebook
Skype
WhatsApp
Email
Nyomtatás

Kapcsolódó hírek

Közérdekű
Zavartalanul üzemel a Gondozási Központ
Intézményi hírek
Felújítás a Nagyközségi Szociális Gondozási Központban
Intézményi hírek
Nagyközségi Szociális Gondozási Központ tájékoztatója
Települési hírek
Belső ellenőrzés a Gondozási Központban

Bejelentés

A településen észlelt problémákat bejelentheti az alábbi űrlap kitöltésével. Kérjük valós adatokat használjon, amin ügyintézőnk szükség esetén felveheti Önnel a kapcsolatot az adott probléma kivizsgálásánál.

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat

Elérhetőség:
5462 Cibakháza, Szabadság tér 5.
Telefon: 06 56 477 001
Email: hivatal@cibakhaza.hu

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 óráig
Csütörtök: 8:00 – 12:00 óráig
Péntek: 8:00 – 12:00 óráig

Távsegítség