Üdvözöljük!

Ma 2024. July 13. Saturday Jenő névnap van.

Közérdekű adatok

 1. Szerv neve, székhelye, elérhetőségei
 2. Szervezeti felépítés, szervezeti egységek és feladatai
 3. Önkormányzati vezetők és elérhetőségei
 4. Ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége és az ügyfélfogadási rend 
 5. Képviselő testület tagjai, elérhetőségei
 6. Felügyelt költségvetési szervek
 7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefax száma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerve részesedésének mértéke: Cibakháza Nagyközségi Önkormányzatnál nem keletkezett ebben a közzétételi egységben releváns információ.
 8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefax száma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai: Cibakháza Nagyközségi Önkormányzatnál nem keletkezett ebben a közzétételi egységben releváns információ.
 9. Szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye
 10. Lapok
 11. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést  gyakorló szerve (Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal, székhelye: Szolnok, Kossuth Lajos út 2., telefon: +36 56 795 764, fax: +36 56 795 789, email: titkarsag@jasz.gov.hu)
 1. Szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó jogszabályok közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
 2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven: Cibakháza Nagyközségi Önkormányzatnál nem keletkezett ebben a közzétételi egységben releváns információ.
 3. Önkormányzat önként vállalt feladatai:
  – Idősek bentlakásos otthonának a fenntartása
  – Tanyagondnoki szolgáltatás működtetése
  – Sport támogatása
 4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, – az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), – ügyfélfogadás ideje, az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok
 5. Az önkormányzat által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
 6. Szerv nyilvántartásai
 7. Az önkormányzat nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke
 8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza
 9. Testületi nyilvános előterjesztések
 10. Hirdetmények, közlemények
 11. Az önkormányzat által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
 12. Az önkormányzatnál végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
 13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
 14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
 15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
 16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél: Cibakháza Nagyközségi Önkormányzatnál nem keletkezett ebben a közzétételi egységben releváns információ
 17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek: Cibakháza Nagyközségi Önkormányzatnál nem keletkezett ebben a közzétételi egységben releváns információ
 18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista: Cibakháza Nagyközségi Önkormányzatnál nem keletkezett ebben a közzétételi egységben releváns információ
 19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével: Cibakháza Nagyközségi Önkormányzatnál nem keletkezett ebben a közzétételi egységben releváns információ
 20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata: Cibakháza Nagyközségi Önkormányzatnál nem keletkezett ebben a közzétételi egységben releváns információ
 21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen: Cibakháza Nagyközségi Önkormányzatnál nem keletkezett ebben a közzétételi egységben releváns információ
 22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás: Cibakháza Nagyközségi Önkormányzatnál nem keletkezett ebben a közzétételi egységben releváns információ
 23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése: Cibakháza Nagyközségi Önkormányzatnál nem keletkezett ebben a közzétételi egységben releváns információ
 24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege – Cibakházi Nagyközségi Önkormányzatra vonatkozóan e közzétételi kötelezettség nem értelmezhető.
 25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére: Cibakháza Nagyközségi Önkormányzatnál nem keletkezett ebben a közzétételi egységben releváns információ
 1. Az önkormányzat éves költségvetése, éves költségvetés beszámolója
 2. Foglalkoztatottak létszáma, személyi juttatásai, vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, rendszeres juttatásai, költségtérítése
 3. Civil szervezetek támogatása
 4. Államháztartás pénzeszközeivel összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére vonatkozó szerződések
 5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok: Cibakháza Nagyközségi Önkormányzatnál nem keletkezett ebben a közzétételi egységben releváns információ.
 6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések: Cibakháza Nagyközségi Önkormányzatnál nem keletkezett ebben a közzétételi egységben releváns információ.
 7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
 8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Kiemelt hírek

Települési hírek
Szelektív- és zöld hulladék gyűjtési időpontok

Programajánló

Nincs program

Bejelentés

A településen észlelt problémákat bejelentheti az alábbi űrlap kitöltésével. Kérjük valós adatokat használjon, amin ügyintézőnk szükség esetén felveheti Önnel a kapcsolatot az adott probléma kivizsgálásánál.

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat

Elérhetőség:
5462 Cibakháza, Szabadság tér 5.
Telefon: 06 56 477 001
Email: hivatal@cibakhaza.hu

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 óráig
Csütörtök: 8:00 – 12:00 óráig
Péntek: 8:00 – 12:00 óráig

Távsegítség