Üdvözöljük!

Ma 2024. June 14. Friday Vazul névnap van.
Települési hírek
Felhívás saját tulajdonú ingatlanok és előtte lévő közterületi rész ápolási munkálatainak elvégzésére.

Tisztelt ingatlan tulajdonosok, bérlők!

A törvényi előírásokat, valamint Cibakháza Nagyközség Képviselő-testületének „a közösségi együttélés szabályairól” szóló 7/2013 (III.14.) rendeletének betartását Cibakháza közigazgatási területén március hónaptól a közterület-felügyelet folyamatosan fogja végezni.

Ezzel kapcsolatban tájékoztatom a lakosságot, hogy:

A fás szárú növény tulajdonosának törvénnyel rendelt feladata a növényzet ápolása, gondozása, valamint a szomszédos telekingatlanra, valamint a közterületre kinyúló ágak-bokrok levágása, nyesése. Jogszabályi előírások alapján az ingatlan területén található fás szárú növényeknek az ingatlanról a közterületre kihajló ágai tekintetében az út –és a járda űrszelvény közlekedésbiztonsági gallyazása az ingatlan tulajdonosának, használójának, bérlőjének kötelessége.

A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986 (II.21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 6. §-a alapján:

„Ha a jogszabály másképpen nem rendelkezik, a tulajdonos köteles gondoskodni

  1. az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület):
  2. a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá
  3. tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.”

Cibakháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk. (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § a-ban és a 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján alkotta meg helyi önkormányzati rendeletben a „közösségi együttélés szabályait magába foglaló magatartási szabályokat.

A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegésével, megsértésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása a közterület-felügyelő kezdeményezésére a jegyző hatáskörébe tartozik. A közterület-felügyelő egyes magatartások esetén a jegyző által felhatalmazva: A helyszíni bírság kiszabásáról szóló 2004. évi CXL. törvény 94/A. § (4) bekezdése alapján 50.000, Ft, helyszíni bírságot szabhat ki, valamint közigazgatási eljárás keretében, amit a jegyző folytat le, a bírság összege 150.000, Ft, is lehet a jogsértés súlyának mértékétől függően.

Sokakban felmerül a kérdés, hogy miért kell a közterületet a magántulajdonban lévő ingatlanok előtt gondozni, hiszen benne van a nevében, hogy „közterület”? Miért nem az önkormányzat végzi el a karbantartási és gondozási ápolási feladatokat? A közterület mai fogalma régen a közösség által használt, ezért a közösség által közösen rendben tartott területeket jelentette, amelyet leginkább a szokásjog alapján használtak, és tartottak rendben. A közterület mai jogi fogalom, amelynek használati rendjét helyi rendeletben szabályozza a törvény, vagy helyi rendelet. Jó régen tehát természetes emberi logika és viselkedés alapján működött a rendszer, habár erre utaló egyértelmű szabályozás már szerepelt a római jogban is! A mai szabályok kialakításának nagyon egyszerű okai vannak. Azt ugyanis a világon sehol sem lehet költséghatékonyan megvalósítani, hogy egy adott terület, település teljes közösségi célokat szolgáló közterületeit egy időben, egyforma minőségben takarítani, gondozni, havat lapátolni, síkosság mentesíteni, kaszálni stb. lehessen. A költséghatékonyság alatt itt azt kell érteni, hogy ennek megvalósítására olyan emberi létszámot és technikát kellene állandóan biztosítani, aminek finanszírozása lehetetlen. Ezért alakult úgy a történelem folyamán a törvények és szabályok megalkotása, hogy ezt a nagy mennyiségű, magántulajdonok előtt lévő közterületet a tulajdonosnak kell gondozni.

A helyi közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2013. (III. 14.) számú rendelet 25. § (1) bekezdés egyes pontjaira szeretném ezúton felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy a jövőben még tájékozottabban, jogkövető magatartást tanúsítva, mire kell ügyelnie mindenkinek a lakókörnyezetében.

§ (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait megszegi aki:

a) az általa használt, illetve tulajdonát képező ingatlant nem műveli meg, nem tartja rendben, gyomtól, gaztól, nem tisztítja meg,

b) az önkormányzat által korábban fenntartott szeméttelepen mérgező, robbanó, sugárzó fertőzést keltő anyagot helyez el,

c) szemetet felhalmoz,

d) szemétgyűjtő edénybe mérgező, robbanó, folyékony vagy a szolgáltatást végző dolgozó testi épségét vagy a gépjárművet veszélyeztető anyagot helyez el,

e) a szemétgyűjtő edény és környékének tisztántartásáról, fertőtlenítéséről nem gondoskodik,

f) az ingatlan és az ingatlana előtti járda, az ingatlan előtti gyalogút tisztántartásáról, hó eltakarításáról, síkosság mentesítéséről nem gondoskodik,

g) az ingatlan előtti árkot, folyókákat, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja, vagy a csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztosítja,

h) beépített, illetve beépítetlen ingatlan előtti járdán, illetve mellette nőtt gazt nem irtja, a kinyúló ágak és bokrok nyeséséről nem gondoskodik,

i) az ingatlanán keletkezett csapadékvizet nem a saját területén helyezi el, illetve azt bejelentés nélkül a kiépített csapadékcsatornába vezeti,

j) a járdáról a gyalogútról letakarított havat a gyalogos- illetve járműközlekedést akadályozó módon rakja le. Havat útkereszteződésben, úttorkolatban, kapubejárat elé, tömegközlekedésre szolgáló járműmegállóhelynél, a közüzemi szolgáltatási, felszerelési tárgyra, közérdekű létesítményre, illetve parkosított területre rakja,

k) gépkocsit tiltott helyen és módon mos,

l) szennyvizet, eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot a csapadékvíz- lefolyó utcai aknába, illetőleg a csapadékelvezető árokba vezet, vagy kiönt,

m) közkifolyót nem a háztartási vízszükséglet kielégítésének céljára engedély, illetve hozzájárulás nélkül igénybe vesz,

n) az idejét múlt hirdetményt vagy plakátot nem távolítja el,

o) építményeket, kerítéseket, élő fákat bármilyen felirattal megrongál,

p) közterületen és kirándulóhelyen elhelyezett és általa beszennyezett felszerelési és berendezési tárgyakat nem tisztítja meg,

q) a gondozott zöldterületre ráhajt, vagy azon parkol,

r) közútra, útpadkára salakot vagy építési törmeléket engedély nélkül szállít vagy elhelyez,

s) vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépet, gépjárművet közterületen tárol, illetve tartósan parkoltat,

t) alkalmi jelleggel igénybe vett közterületen és környékén keletkezett hulladékot nem gyűjti össze és elszállításáról nem gondoskodik,

u) a településen lévő tavakba, holt ágba, élő vízfolyásokba, belvízelvezető árokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezet, partjait szemét vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezi,

v) rothadó bűzös szemét, hulladék elszállításáról, megsemmisítéséről haladéktalanul nem gondoskodik,

w) avar és kerti hulladékok nyílt téren történő égetését nem a rendeletben foglaltak szerint végzi.

Ezúton kérek mindenkit, hogy a 2017.évben történő folyamatos ellenőrzések alkalmával, illetve ellenőrzés nélkül is mindenki figyeljen oda a saját ingatlanainak és a település közterületeinek tisztaságára, rendezettségére, hogy ne jogi úton történjen a rendeletekben előírt kötelezettség kikényszerítése, mert sajnos sok esetben a mulasztás bírsággal jár, holott nem ez a cél, hanem egy élhetőbb tisztább, rendezettebb településkép elérése.

Cibakháza 2017.február.6.

Tőgyi János
közterület-felügyelő

Megosztás

Facebook
Skype
WhatsApp
Email
Nyomtatás

Kapcsolódó hírek

Közérdekű
ELBIR októberi felhívása
Települési hírek
Jász-Nagykun-Szolnok megye tortája verseny
Települési hírek
Áldozatsegítő Központ Téjékoztatója
Települési hírek
Pályázati felhívás költségvetési szervek belső ellenőrzési feladatainak ellátására
Települési hírek
Pályázati felhívás könyvtár vezetői beosztás ellátására
Települési hírek
Tájékoztató a kéményseprőipari szolgáltatás lakossági igényléséről
Települési hírek
Felhívás a mezőgazdasági vállalkozók részére!
Települési hírek
Támogatás kérése András Atya írásainak kiadásához
Települési hírek
Egyes közterületek jellegének meghatározása
Közlemény
Szünidei gyermekétkeztetés

Bejelentés

A településen észlelt problémákat bejelentheti az alábbi űrlap kitöltésével. Kérjük valós adatokat használjon, amin ügyintézőnk szükség esetén felveheti Önnel a kapcsolatot az adott probléma kivizsgálásánál.

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat

Elérhetőség:
5462 Cibakháza, Szabadság tér 5.
Telefon: 06 56 477 001
Email: hivatal@cibakhaza.hu

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 óráig
Csütörtök: 8:00 – 12:00 óráig
Péntek: 8:00 – 12:00 óráig

Távsegítség